ķermenim - sirdij - prātam - garam - dvēselei

Projekts/kustība inlighthouse.lv – nodarbības, semināri un lekcijas par izaugsmes, garīgās izaugsmes un veselības tēmām kopā ar garīgās attīstības centru “Šviesos namai” Latvijā un Lietuvā.

Intervija ar Videha

1. Jūs esat teicis “Es esmu tikai Ošo skolnieks un vienmēr būšu.” Kāpēc? Kāpēc Jums patīk Ošo filozofija?

Es mīlu Ošo mācību (nevis filozofiju) Grūti atbildēt “Kādēļ”. Tā vienkārši pilnībā atbalsojas manī, manā sirdī, manā būtībā. Un tās ir vairāk nekā mīlestības attiecības… Kādēļ mēs mīlam kādu? Vai mēs to varam izskaidrot? Ošo mācībā es atradu to, ko biju meklējis vienmēr… tas ir ceļojums un prieks par virzīšanos tālāk….

2. Kā tas sader kopā – Sufisms, kas ir Islāma mistisks atzars, un Ošo mācība, kura neatzīst nevienu reliģiju?

Uzskats, ka Sufisms ir Islāma filozofija ir nepareizs. Tas eksistēja jau daudz agrāk, pirms Islāma rašanās, un tika iekļauts tajā. Mēs varam teikt, ka Sufi, savā patiesajā būtībā ir sirds un tās īpašību būtība, atklāsmes process un izpratne. Kad patiesā būtība ir iesprostota kādā no reliģijām, tā mirst. Ošo mācība ir pret institucionālu, “organizētu” reliģiju. Tajā pašā laikā laiks ienes dzīvē būtību, kas vēl joprojām ir dzīva, vai arī var teikt, ka tā ir daudzu “reliģiju” un tradīciju iedvesmotāja. Sufisms ir viena no tām.

3. Klasiskie Sufi praktizē Zikru, kurš ir Dieva vārdu atkārtošanas (piesaukšanas) prakse. Kamēr Zikrs tiek uzskatīts par Dieva atcerēšanās praksi, tas arī tiek Islāmā izmantots, lai apzīmētu Dievu, kā subjektu un Zikru kā kalpotāja objektu, un tas arī tiešā veidā tiek lietots kā Muhameds, Islāma pravietis, Zikrs kā Dieva iemiesošanās. Vai Jūs uzskatāt, ka Dievs ir persona vai tāpat kā Ošo uzskatāt, ka Dievs ir bezpersonisks?

Atkārtojot “Dieva vārdu”, Zikrs ir reāls un piepilda tā mērķi, kad mēs atkal no jauna atklājam šīs īpašības sevī. Zikrs nozīmē “Atcerēšanās”, Praktizējot to, kā meditācijas veidu mums vajadzētu zināt un “atcerēties” tā īsto būtību un nozīmi.

Šeit nevajadzētu to saprast un pielīdzināt divdalījumam starp objektu un subjektu, vai duālismam, vai vismaz pēc uzsākšanas un praktizēšanas, šim nevajadzētu būt galīgai tā izpratnei. Es pilnībā piekrītu Ošo, ka Dievs ir bezpersonisks. Dievs ir kvalitāte, būtība, esamība, ko varam atcerēties, tas ir mūsos un visur apkārt.

4. Kā Jūs atradāt savu ceļu uz Sufismu?

Es sajutu pievilkšanos Sufi tikšanās sanāksmei 25 gadus atpakaļ. Es devos uz to un sajutu savu Ceļu.

5. Kas ir Sufisma būtība, Jūsuprāt?

Mīlestība, un savā dziļākajā līmenī – līdzjūtība un prieks. Un klusums.

6. Kāda ir Sufisma vēsture?

Es ne esmu profesors, jums būtu jājautā par to viņiem. Jebkurā gadījumā par to nav viennozīmīgas izpratnes.

Bet citādi to var skaidrot kā cilvēces sirds Vienotības meklējumus…

Kurš apgrūtina sevi ar to “vēsturiskajiem” datiem… Priekš Sufi realitāte ir tā, ko dzīvojam šeit un tagad. Sajūtiet tās sirdspukstus, tagad, un jūs uzzināsiet tās vēsturi, tā ir mūžīga…

7. Kāpēc Jūs izvēlējāties savu vārdu Videha?

Es to neizvēlējos. To man iedeva Ošo.

8. Kāda ir dervišu dejas nozīme Sufismā? Vai mēs varam praktizēt Sufismu bez dervišu dejas?

Kāda ir mīlestības nozīme? Virpuļošana, dervišu deja, ir mīlestības brīdis, Vienotības brīdis ar Iemīļoto. Brīdis, kad mēs izzūdam, vismaz mēs virzāmies uz to… Mums nevajadzētu to aizmirst.

Jā, jūs varat būt Sufi bez derviša dejas. Nav nozīmes tam, ko mēs darām, bet drīzāk tam, kas mēs esam savās sirdīs.

9. Mēs zinām, ka esat iniciēts “Mevlevi Sufi Order”. Vai Jūs varat pastāstīt vairāk kar šo Ordeni un par to kas ir Sufi ordenis?

Es varu teikt, ka Mevlevi nozīmē dziļu, spēcīgu un intensīvu mīlestību pret Eksistenci. Mevlana Jalaluddin Rūmi teica: “Mēs esam sadedzinājuši visus tiltus, kas mūs vieno ar darbu un profesiju. Mēs esam nekas vairāk, kā dzeja un mīlestības dziesmas tagad. Mēs dziedam no sirds un dvēseles, un Iemīļotā. Tikai lai iedegtu visus ceļus uz Sirdi, Dvēseli un Iemīļoto”.

Tas arī viss par šo… ( tas ir garš ceļojums, un tas paņem visu…)

Bet par citiem ordeņiem es nezinu neko daudz.

10. Kā Jūs varat pierādīt, ja Jūsu zināšanas ir patiesas? Un ka garīgais ceļš, ko esat izvēlējies arī ir patiess?

Tas nav zinātnisks eksperiments, kas var tikt “pierādīts”…

Tas ir piedzīvojums, un šajā piedzīvojumā es pilnībā uzticos Ošo, manam Skolotājam. Kā tas beigsies, es nezinu. Un lai kā tas arī beigtos, es to pieņemu un esmu priecīgs par to. Bet vai ir kāds, kas var “pierādīt” patiesību….? Šie visi ir uzskati….

11. Vai Jūsu uzskati par reliģijām ir tādi paši kā Ošo?

Pilnībā Jā, tādi paši kā Ošo, 100%.

12. Vai Jūs domājat, ka jaunas zināšanas ir labākas nekā senas?

Šim jautājumam nav nozīmes. Pirmkārt nav runa par zināšanām, vecām vai jaunām. Patiesība, Mīlestība, Skaistums ir mūžīgi. Tie vienmēr ir klāt (šeit). Vai Jūs redzat to?

Paldies. Videha.


1. You have said: „I am simply an Osho disciple, and will always be.” Why? Why do you like the philosophy of Osho?

I love Osho teaching (noy philosophy). Difficult to say “why”. It simply resound completely in me, in my heart, in my being. It”s more like a love relation, why do we love someone..?

Can we really explain?

In Osho I”ve found what I was looking for since ever…, and the journey, and the joy of it keep going on…

2. How do they fit together – Sufism, which is a mystical dimension of Islam and philosophy of Osho, who spoke against any religion?

If you think that Sufism is the philosophy of Islam, you”re wrong. It exist long before Islam, and it was incorporated in it. We can say that Sufi is, in it”s core, an essence, or a process, an understanding and unfolding of the heart and its qualities.

When this essence is caged in any religion it dies.

Osho spoke against institution, “organized” religion. And at the same time bring back to life the essence that is still alive, or was the inspiration of many “religion” , of many tradition; Sufi is one of them.

3. Classical Sufis practiced dhikr which is a practice of repeating the names of God. While dhikr is commonly understood as the practice of remembering God, it has also been used in the Islamic sources to indicate God as the subject and the servant as the object of dhikr, and also been directly applied to the Islamic prophet, Muhammad, as embodiment of dhikr of God.

Do you think that God is a person or do you think like Osho did – that God is impersonal?

Repeating the “Names of God” , Dhikr, is real and fullfil its purpose, when we rediscover those qualities inside ourself. Dhikr simply means “Remembrance” ; in practising this form of meditation we should know and “remember” the original meaning of it.

There should be no dicotomy, no dualism, between the subject and the object, or at least after starting and practising, this should be the final understanding.

I absolutely agree with Osho, that God is impersonal. It”s a quality, is an essence, is a presence to be remembered; in us and everywhere.

4. How did you find your way to Sufism?

I felt attracted to a Sufi gathering, about 25 years ago. I went and felt on the Path.

5. What is the essence of Sufism in your opinion?

The same of love, and on a even deeper level is compassion and joy. And silence.

6. What is the history of Sufism?

I”m not a professor, ask to them. Anyway, there is no certainty about it.

In another sense it”s the history of the human heart seeking Union….

Who bother much about its “historical” facts… For a Sufi it is a leaving reality, now.

Feel its beats, now, and you will know its history, it”s eternal….

7. Why did you choose name Videha?

I did not choose it! Osho gave to me.

8. What is the meaning of dervish dance in Sufism? Can we practice Sufism without dervish dance?

What is the meaning of love? Whirling, the Dervish dance, is a moment of love, a moment of Union with the Beloved. A moment where we disappear, or at least we move to that direction…

we should never forget this.

Yes, you can be a Sufi without Dervish dance. It doesn”t depends from what we do, but rather from what and who we are in our heart.

9. As I understood you are initiated by «Mevlevi Sufi Order». Can you tell something more about this order and Sufi orders in general?

I can only say that Mevlevi means a deep , strong, intense love with existence. As Mevlana Jalaluddin Rumi said : ” We have burned all trace of work and profession. We have nothing, but poetry and love songs now. We sing of the heart, soul, and Beloved. Only to burn all traces of heart, soul, and Beloved”.

This should be enough…. (it”s a long journey, and it takes everything…)

About other orders I don”t know much.

10. How can you verify that your knowledge is true? That your spiritual path you have chosen is also true?

It”s not a scientific test to be “verified” ….

It”s an adventure, and in this adventure I put my trust totally in Osho, my Master. How it will end , I don”t know. And however will be , I accept it and rejoice in it.

But can anybody “prove” to be true…? These are all opinions….

11. What are your opinion about religions, are they the same as Osho’s?

Absolutely yes. same as Osho, 100%.

12. Do you think that new knowledge is better that ancient one?

This question has no meaning. First is not about knoledge, old or new.

And truth, love, wisdom, beauty, are eternal. They are always present.

Can we see this?

Thank you. Videha.

Vēlaties uzdot jautājumu vai padalīties?

Parakstīties inlighthouse.lv Jaunumu vēstulei

Scroll to Top